e-Meeting ระบบจองห้องประชุม โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี;
หน้าแรก จองห้องประชุม ตารางการประชุม
ชื่อ
รหัสผ่าน
bar

*** โปรดอ่าน ***
*** กรณีต้องการให้ยืนยันการจองห้องประชุม ด่วน...! ***
ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ
ให้ประสานงาน งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร. 121

เฉพาะการจองห้องประชุมนอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ
เมื่อได้รับการยืนยันการใช้ห้องประชุมแล้ว ให้ประสานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อที่จะได้แจ้งให้กลุ่มงานสนับสนุนบริการฯ จัดเตรียมห้องประชุมต่อไป

 

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

    
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม

 
ชื่อ/สกุล ผู้จอง: ฝ่าย/กลุ่มงาน:
โทร:
วันที่ประชุม: Pick a date ถึง: Pick a date
เวลา:
ถึง * กรุณาลงเวลาให้ถูกต้องตามรูปแบบ เช่น 13:00 หรือ 08:30
iรูปแบบการประชุม:
บรรยาย
ประชุม
ประชุมกลุ่มย่อย
สัมมนา
อบรม
ศึกษาดูงาน/นิเทศ
อื่น ๆ
เรื่อง:
รายละเอียด:
ห้องประชุม:
ห้องประชุมกุลละวณิชย์ ความจุ 50 ที่นั่ง
ห้องประชุมมงคลศิริ ความจุ 70 ที่นั่ง
ผู้เข้าร่วมประชุม: จำนวน คน
วิทยากร:
รูปแบบการจัดห้องประชุม(ระบุ):
เพิ่มเติม:
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ต้องการ:
กล้องถ่ายรูป
Computer Notebook
Projector
พิธีการ: ไม่ต้องการ ต้องการ
การลงทะเบียน: ไม่มี มี
วัสดุ/เอกสาร สำหรับแจก: ไม่มี มี
 
 

© Copy Right 2007 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร •;โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ •