หน้าจัดการรายการจองห้องประชุม
Logo
รายการจองห้องประชุม รายงานการใช้ห้องประชุม
ค้นหา:
ลำดับ เรื่องประชุม จากวันที่ ถึงวันที่ เวลา ห้องประชุม จำนวน(คน) กลุ่มงาน/ฝ่าย ผู้จองͧ เบอร์ติดต่อ
1147 กรรมการบ้านพัก 20-09-2560 20-09-2560 14:30-16:30 ห้องประชุมมงคลศิริ 7     0 นางสาวรัชนีวรรณ ศรัทธาลัง 056-539000 ต่อ 114
1146 คณะกรรมการโรงครัว 26-09-2560 26-09-2560 13:30-15:30 ห้องประชุมมงคลศิริ 6     0 ปภาดา จันทร 0649932452
1145 คณะกรรมการบ้านพัก 20-09-2560 20-09-2560 14:30-16:30 ห้องประชุมมงคลศิริ 6     0 ปภาดา จันทร 0649932452
1144 ระบบการเยี่ยมบ้าน 19-09-2560 19-09-2560 13:00-16:30 ห้องประชุมกุลละวณิชย์ 25     0 อัจฉรพรรณ ค้ายาดี
1143 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2561 18-09-2560 18-09-2560 13:30-16:30 ห้องประชุมมงคลศิริ 25     0 พัทธดนย์ 056539000 ต่อ 204
1142 ตรวจรับงานก่อสร้าง 14-09-2560 14-09-2560 10:00-12:00 ห้องประชุมมงคลศิริ 15     0 นางสาวรัศมี สุวรรณศิริ 056-539000 ต่อ 114
1141 ประชุมกลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ 05-09-2560 05-09-2560 07:00-07:00 ห้องประชุมกุลละวณิชย์ 15     0 นางอรทัย จันทอง 122
1140 ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล 06-09-2560 06-09-2560 13:30-16:30 ห้องประชุมมงคลศิริ 30     0 ธนกนกธร อินทรัศมี 204
1139 ประชุมคณะกรรมการ IC 05-09-2560 05-09-2560 13:00-16:00 ห้องประชุมกุลละวณิชย์ 15     0 น.ส.แก้วตา โตกระสินธุ์วิตร์ 0899595612
1138 ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก(Board MCH) ครั้งที่ 3/2560 31-08-2560 31-08-2560 13:30-16:30 ห้องประชุมกุลละวณิชย์ 25     0 ปภาดา จันทร 0649932452

  รายการเข้ามาใหม่ รายการที่ยืนยันแล้ว รายการที่ไม่ผ่านการยืนยัน
ถัดไป ท้ายสุด
© Copy Right 2007 ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ •