หน้าจัดการรายการจองห้องประชุม
Logo
รายการจองห้องประชุม รายงานการใช้ห้องประชุม
ค้นหา:
ลำดับ เรื่องประชุม จากวันที่ ถึงวันที่ เวลา ห้องประชุม จำนวน(คน) กลุ่มงาน/ฝ่าย ผู้จองͧ เบอร์ติดต่อ
1172 องค์กรพยาบาล 20-11-2560 20-11-2560 13:30-16:00 ห้องประชุมมงคลศิริ 10     0 รัตนาภรณ์ รุทรักาญจน์
1171 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้าง 20-11-2560 20-11-2560 09:30-12:00 ห้องประชุมมงคลศิริ 10     0 นางสาวรัศมี สุวรรณศิริ 056-539000 ต่อ 114
1170 แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณฯ 21-11-2560 21-11-2560 13:30-16:00 ห้องประชุมมงคลศิริ 20     0 นางไพรวรรณ คาร์เตอร์ 08-9437-9542
1169 ประชุมพิจารณาลาศึกษาต่อ 16-11-2560 16-11-2560 14:30-16:00 ห้องประชุมมงคลศิริ 7     0 รัตนาภรณ์ รุทระกาญจน์
1168 ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาลทั้งหมด 22-11-2560 22-11-2560 13:30-16:00 ห้องประชุมมงคลศิริ 50     0 นางสาวสุภิสรา กล้าวิกย์กรรม 0932439365
1167 ประชุมคณะกรรมการโรงครัว 16-11-2560 16-11-2560 13:30-16:00 ห้องประชุมมงคลศิริ 6     0 ปภาดา จันทร 0649932452
1166 ตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ (อาคารหมอประเสริฐ) 22-11-2560 24-11-2560 08:30-16:30 ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องสมุดเก่า) 5     0 สินทาน
1165 ประชุมคณะกรรมการโรงครัว 13-11-2560 13-11-2560 13:30-16:00 ห้องประชุมมงคลศิริ 6     0 ปภาดา จันทร 0649932452
1164 ตรวจรับงานก่อสร้าง 14-11-2560 14-11-2560 10:30-12:00 ห้องประชุมมงคลศิริ 10     0 นางสาวรัศมี สุวรรณศิริ 056-539000 ต่อ 114
1163 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านไร่ 10-11-2560 10-11-2560 13:30-16:00 ห้องประชุมมงคลศิริ 25     0 ธนกนกธร อินทรัศมี 210

  รายการเข้ามาใหม่ รายการที่ยืนยันแล้ว รายการที่ไม่ผ่านการยืนยัน
ถัดไป ท้ายสุด
© Copy Right 2007 ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ •