หน้าจัดการรายการจองห้องประชุม
Logo
รายการจองห้องประชุม รายงานการใช้ห้องประชุม
ค้นหา:
ลำดับ เรื่องประชุม จากวันที่ ถึงวันที่ เวลา ห้องประชุม จำนวน(คน) กลุ่มงาน/ฝ่าย ผู้จองͧ เบอร์ติดต่อ
1282 การประเมินคุณภาพโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 26-04-2561 26-04-2561 09:00-12:00 ห้องประชุมกุลละวณิชย์ 15     0 นางอรทัย จันทอง 122
1281 การติดตามงานโรคพิษสุนัขบ้า 18-04-2561 18-04-2561 08:30-12:00 ห้องประชุมกุลละวณิชย์ 13     0 นางอรทัย จันทอง 122
1280 รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 17-04-2561 17-04-2561 13:00-16:00 ห้องประชุมมงคลศิริ 20     0 นางสาวสุภิสรา ชาดวง 0801267449
1279 HA 20-04-2561 20-04-2561 08:00-12:00 ห้องประชุมมงคลศิริ 10     0 นางสาวณัฐชุดาทิพย์ ปีตวิบลเสถียร 056-539 000 ต่อ 109
1278 ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านไร่ 11-04-2561 11-04-2561 13:30-16:00 ห้องประชุมมงคลศิริ 30     0 คุณธนกนกธร อินทรัศมี
1277 ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมุ่ 10-04-2561 10-04-2561 13:00-17:00 ห้องประชุมมงคลศิริ 100     0 อุไลวรรณ
1276 การซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ภายนอก รพ. 09-04-2561 09-04-2561 12:30-16:00 ห้องประชุมมงคลศิริ 40     0 เบญจวรรณ แคนสีลา 061179120
1275 สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน 04-04-2561 04-04-2561 09:00-11:30 ห้องประชุมมงคลศิริ 10     0 ไพรวรรณ คาร์เตอร์ 08-9437-9542
1274 ประชุมคณะกรรมการโรงครัว 05-04-2561 05-04-2561 13:00-15:00 ห้องประชุมกุลละวณิชย์ 0     0 นางสาวรัชนีวรรณ ศรัทธาลัง 114
1273 ซักซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ภายใน 04-04-2561 04-04-2561 13:00-16:00 ห้องประชุมกุลละวณิชย์ 50     0 เบญจวรรณ แคนสีลา 0611790120

  รายการเข้ามาใหม่ รายการที่ยืนยันแล้ว รายการที่ไม่ผ่านการยืนยัน
ถัดไป ท้ายสุด
© Copy Right 2007 ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ •