ไม่มีหมวดหมู่

แนวทางปฏิบัติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีมติการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.2559 โดยมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

By admin, ago