แนวทางปฏิบัติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีมติการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.2559 โดยมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

สรุปสาระสำคัญ แนวทางปฏิบัติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559 พอสังเขป ดังนี้
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ผู้ให้บริการทางสุขภาพและบุคลากรอื่นที่ทำงานในระบบสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานทางคลินิกหรืองานด้านสาธารณสุขทั้งเชิงรับและเชิงรุก ตลอดจนผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศสุขภาพหรือการสื่อสารสุขภาพ และนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ”  หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนด้วย
สื่อสังคมออนไลน์” หมายความว่า สื่อหรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เน้นการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาระหว่างผู้ใช้งานด้วยกัน หรือสนับสนุนการสื่อสารสองทาง หรือการนำเสนอและเผยแพร่เนื้อหาในวงกว้างได้ด้วยตนเอง หรือเรียกว่า “social media” หรือ “social network” รวมถึงสื่อ
ดังต่อไปนี้
1.) Web board หรือ online forums
2.) เครือข่ายสังคมออนไลน์(social networking services) เช่น facebook, Google+,Myspace,LINE,Skype
3.) สื่อสำหรับเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเนื้อหาที่เป็นภาพนิ่ง เสียง วีดีทัศน์ หรือแฟ้มข้อมูล หรือให้บริการเนื้อที่เก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เช่น YouTube, Instagram, Dropbox, Google drive, Onedrive
4.) Blog เช่น WordPress, Blogger, Twitter
5.) เว็บไซต์สำหรับการสร้างและแก้ไขเนื้อหาร่วมกัน เช่น Wikipedia
6.) เกมออนไลน์หรือโลกเสมือนที่มีผู้ใช้งานหลายคน
7.) สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน์อื่นในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันที่เปิดให้ใช้งานเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่มบุคคล หรือกับสาธารณะ

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.2559  หมวด 1 บททั่วไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *